Sprawdź cenę
i zarezerwuj!

szybka rezerwacja »

Regulamin Serwisu oraz pośredniczenia w rezerwacji Usług, a także sprzedaży Usług.

1. Informacje podstawowe

1.1.

Niniejszy regulamin Serwisu Parking R1 (dalej „Regulamin”) którego właścicielem, a zarazem administratorem jest Flota Investment  sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788205, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, posiadająca REGON 383451384, NIP 5272894617, jak również kontaktowy adres poczty elektronicznej: parkingrownolegla@gmail.com (dalej „Flota Investment”) oraz numer telefonu: 519 479 933, określa zasady oraz warunki funkcjonowania serwisu internetowego działającego pod domeną https://r1parking.pl/ (dalej „Serwis”). Regulamin określa również zasady korzystania z serwisu przez jego użytkowników, klientów usług oraz pozostałe odwiedzające osoby, jak również oferowane w ramach serwisu funkcjonalności, zakładki i informacje relewantne z punktu widzenia użytkownika i powszechnie obowiązujących przepisów.

1.2.

Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą będą posiadały następujące znaczenie:

1.2.1.

Serwis – serwis internetowy działający pod domeną startparking.pl, jak również równolegle współpracujący z subdomenami utworzonymi w serwisach internetowych podmiotów współpracujących z Flota Investment, które przekierowują Użytkowników do Serwisu lub umożliwiają im korzystanie z Serwisu z poziomu subdomeny podmiotu współpracującego z Flota Investment i w ten sposób realizację Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;

Serwis współpracujący –  z systemami rezerwacyjnymi przy użyciu innych dostępnych narzędzi tele- informatycznych i informatycznych, wykorzystujących dane przesyłowe, które umożliwiają korzystanie z Serwisu z poziomu systemu rezerwacyjnego podmiotu współpracującego z Flota Investment;

W skład Serwisu wchodzi również wyszukiwarka, działająca jako aplikacja internetowa wykorzystująca połączenia z bazą danych Flota Investment oraz z Parkingami, służąca do wyszukiwania ofert Usług (w tym wolnych miejsc postojowych do wynajęcia) oraz ich rezerwowania i odpłatnego najmu przez Użytkowników (stających się w momencie potwierdzenia rezerwacji Klientami Parkingu R1) lub, w ich imieniu, przez podmioty współpracujące z Flota Investment;

1.2.2.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym również telefonicznie, zainteresowana realizacją Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, jak również osoba, w imieniu której realizacji Usługi dokonuje podmiot współpracujący z Flota Investment, ponadto użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna przeglądająca jego treści lub kontaktująca się za jego pośrednictwem z Flota Investment, korzystająca z funkcjonalności lub zakładek Serwisu w celach informacyjnych;

1.2.3.

Parkingi – wyznaczone miejsca służące do odstawiania (parkowania) pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji, w przedmiotowym przypadku ulokowane w bliskiej odległości głównych portów lotniczych kraju, jak również parkingi, z którymi Flota Investment współpracuje na podstawie odrębnych umów w zakresie oferowania i realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, jak również parkingi, których operatorem są spółki z grupy Flota Investment;

1.2.4.

Usługi – usługi  świadczone drogą elektroniczną, oferowane Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu, takie jak:

Usługa parkingowa, szerzej opisana w Regulaminie świadczenia usług, na którą składa się:

Najem miejsca parkingowego  - odpłatne wynajęcie miejsca parkingowego na Parkingu, zrealizowane w ramach Usług świadczonych drogą elektroniczną, umożliwiające odstawienie pojazdu mechanicznego w pobliżu wybranego przez Klienta lotniska na czas zaplanowany w procesie realizacji Usługi;

Dowóz osób na teren lotniska w ramach najmu miejsca parkingowego – oferowana w ramach Usług Flota Investment możliwość przetransportowana Klienta korzystającego z danego Parkingu do danego terminala, realizowana wspólnie z najmem miejsca parkingowego lub samodzielnie;

Szczegółowe informacje dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, w tym ich pełen rodzaj, zakres i opis, zasady zawierania umów na odległość oraz realizacji Usług, jak też procedura reklamacyjna znajdują się w Regulaminie świadczenia Usługi Parkingowej.

W celu uniknięcia wątpliwości, Flota Investment informuje Użytkowników, że każda oferowana przez Parkingi Usługa występuje odrębnie oraz jest odrębnie sprzedawana, z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług (VAT);

1.3.

Flota Investment oświadcza, że jest właścicielem Serwisu oraz zainstalowanej w nim wyszukiwarki, przy czym Flota Investment informuje Użytkowników, że podmioty współpracujące z Flota Investment w zakresie oferowania możliwości rezerwacji Usług transportowej i parkingowej na swoich stronach internetowych (w szczególności touroperatorzy, biura podróży, linie lotnicze) nie będą stroną umów dotyczących realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. Stroną umów dotyczącą realizowanych Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu będą odpowiednio operatorzy parkingów i przewoźnicy. 

1.4.

Serwis umożliwia Użytkownikom, działającym osobiście lub za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Flota Investment, przeglądanie jego zasobów, korzystanie z funkcjonalności Serwisu, realizację Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia Usług Parkingu R1, kontakt z właścicielem Serwisu, funkcjonalności związane z obsługą posprzedażową, lub około sprzedażową Użytkowników lub Klientów, jak również Serwis oferuje możliwość pogłębienia wiedzy Użytkowników w zakresie korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Flota Investment oraz daje możliwość złożenia reklamacji przez Użytkownika niezadowolonego z działania Serwisu.

1.5.

Serwis chroniony jest prawami autorskimi w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) przysługującymi Flota Investment.

1.6.

Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu:

urządzenie końcowe Użytkownika posiada dostęp do sieci Internet;

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowana jest przeglądarka internetowa;

w urządzeniu końcowym Użytkownika zainstalowany jest program obsługujący pliki w formacie PDF.

1.7.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Użytkowników obowiązuje zakaz wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronach Serwisu, zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających dobra osobiste osób trzecich, Flota Investment i innych Użytkowników, a ponadto wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady netykiety.

1.8.

Użytkownik Serwisu powinien zaznajomić się z jego treścią wchodząc na stronę www Flota Investment i działać w zasobach Serwisu w zgodzie z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystający z Serwisu w celu realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pośrednictwem zostanie poproszony o zaakceptowanie treści niniejszego Regulaminu w toku realizacji danej Usługi.

1.9

Właściciel Serwisu zapewnia wszystkich Użytkowników o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej zgodnie ze stosownymi przepisami powszechnie obowiązującymi, zasadami współżycia społecznego, zgodnie z przepisami chroniącymi prawa konsumenta, jak również zgodnie ze standardami świadczenia usług drogą elektroniczną, ustalonymi stosowną ustawą.

1.10

Podmiotem odpowiedzialnym za wystawienie faktur jest Opeator Parkingu lub Zarządca Parkingu realizujący Usługę, określony w Regulaminie Usługi Parkingowej, Regulaminie Usługi Transportowej lub Regulaminie Parkingu.

 

2. Ochrona danych osobowych Użytkowników

2.1.

Dane osobowe wprowadzone przez Użytkowników do Serwisu, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz/lub numer telefonu kontaktowego (dalej „Dane osobowe”), będą przetwarzane przez Flota Investment zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, jak również na podstawie przepisów wykonawczych do RODO, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i innych, relewantnych.

Właściciel Serwisu ewentualnie gromadzone i przetwarzane dane osobowe Użytkowników zobowiązuje się przetwarzać zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz systematycznie pogłębiać wiedzę i zasoby techniczne służące ochronie danych osobowych przetwarzanych ewentualnie na stronach Serwisu.

Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Serwisu znajdują się w Polityce Prywatności Parkingu R1.

2.2.

Flota Investment zbiera Dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi Pośredniczenia, w tym weryfikacji u podmiotów współorganizujących z Flota Investment promocje faktu przekazania Użytkownikowi kodu rabatowego, w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, w celu dokonywania rezerwacji lub sprzedaży Usług, jak również w celu umożliwienia zawarcia pomiędzy Użytkownikiem a wybranym przez niego podmiotem prowadzącym Parking, umowy o wykonanie Usługi, w tym Umowy przechowania pojazdu lub Umowy najmu miejsca postojowego.

2.3.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez Flota Investment w powyższych celach, w tym udostępniania Danych podmiotom prowadzącym parkingi, jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie Usługi Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, której stroną jest Użytkownik, lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem tej umowy, a w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego Flota Investment w związku z ewidencją Sprzedaży Usług, na podstawie prawnej z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

2.4.

Flota Investment może przetwarzać Dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Flota Investment zobowiązuje się zgodnie z treścią ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie przesyłać Użytkownikom niezamówionej informacji handlowej, w szczególności w formie wiadomości e – mail, jeśli Użytkownik nie wyraził zgody na jej otrzymywanie.

2.5.

Odbiorcami Danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty prowadzące parkingi, które mają świadczyć na rzecz Użytkownika usługi zrealizowane przez Użytkownika w Serwisie oraz podmioty współpracujące z Flota Investment, które pośredniczą w rezerwacji lub zakupie Usług na rzecz Użytkowników. Szczegółowe informacje o operatorach wybranych przez Użytkowników Parkingów oraz o prawach Użytkowników związanych z przetwarzaniem ich Danych osobowych przez te podmioty Klienci znajdą w regulaminach poszczególnych Parkingów, jak również w Polityce Prywatności Parkingu R1.

2.6.

Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione podmiotom świadczącym usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemów informatycznych Flota Investment, w tym dostawcom usług hostingu, na podstawie stosownych umów zawartych przez Flota Investment z tymi podmiotami.

 

3. Obowiązek informacyjny Flota Investment

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków umownych i ustawowych Flota Investment związanych ze świadczonymi Usługami Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług, w szczególności dla celów prowadzenia dokumentacji sprzedaży Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych możemy przechowywać do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której te dane dotyczą.

3.1.

Podanie przez Użytkowników Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zawarcia umowy i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

3.2.

W każdej chwili Użytkownicy mają prawo żądania dostępu do treści ich danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do przenoszenia danych.

3.3.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego Dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązujących przepisów, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3.4.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Flota Investment  Danych osobowych Użytkowników w ramach Serwisu można uzyskać w zakładce Polityka Prywatności Serwisu.

3.5.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania w Serwisie tzw. „plików cookies” określone są na stronach internetowych Serwisu pod adresem https://r1parking.pl/, jak również w osobnych dziale Polityki Prywatności https://r1parking.pl/.

3.6.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania Danych osobowych Użytkowników przez podmioty prowadzące Parkingi Użytkownicy i Klienci Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu mogą uzyskać w regulaminach poszczególnych Parkingów.

3.7.

Właściciel Serwisu zobowiązuje się poinformować Użytkownika w stosownej polityce, jak i w niektórych przypadkach w osobnej wiadomości, o zamiarze gromadzenia informacji podanych przez Klienta w procesie realizacji Usług, na których przetwarzanie Użytkownik wyraził zgodę, w celu grupowania i ustalania jego sprzedażowych preferencji (profilowanie). Użytkownik ma prawo uzyskać informację o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych w każdym czasie i przypadku. 

4. Odpowiedzialność Flota Investment

4.1.

Flota Investment odpowiada wobec Użytkownika za prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, za umożliwienie za pośrednictwem Serwisu procesu realizacji (zamówienia i rozliczenia) Usług świadczonych drogą elektroniczną na stronach Serwisu, na terenie wybranego przez Użytkownika Parkingu, jak również za utrzymywanie Serwisu na odpowiednim poziomie technicznym i funkcjonalnym.

Flota Investment dokłada wszelkich starań dla zapewnienia ciągłości, niezawodności i rozliczalności świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, jakkolwiek nie odpowiada za przerwy w dostępie do Serwisu, spowodowane działaniem osób trzecich, czy z przyczyn nieleżących po stornie Flota Investment, czy też poprzez przerwy w działaniu sieci dostępowej Internet, z której korzysta dany Użytkownik.

Flota Investment jako właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia opisane w art. 12 – 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną stosownie do ich treści.

Operator lub Zarządca Parkingu nie odpowiada za zmianę, albo anulowanie rezerwacji danej wycieczki, czy lotu, z którymi wiąże się skorzystanie z Usługi Parkingowej przez Klienta w przypadku, gdy Klient zamierzający zrealizować Usługę Parkingową, korzysta z kuponu rabatowego, otrzymanego od podmiotu współpracującego z Operatorem Parkingu (dalej: „Pośrednik”, albo „Touroperator”). W przypadku anulowania lub zmiany terminu danego wydarzenia organizowanego przez Pośrednika, Klient otrzyma informację od Operatora Parkingu o anulowaniu lub zmianie swojej rezerwacji na Usługę Parkingową. W przypadku, gdy Usługa Parkingowa realizowana z użyciem kodu rabatowego otrzymanego przez Klienta od Touroperatora zostanie anulowana lub zmieniona z przyczyn leżących po stronie Touroperatora, wszelkie reklamacje i ewentualne spory mogące wynikać z zaistniałej sytuacji Klient zobowiązany jest kierować odpowiednio do Touroperatora, czyli podmiotu, od którego kod rabatowy na Usługę Parkingową otrzymał.

 

5. Postępowanie reklamacyjne i odstąpienie od umowy.

5.1.

Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi, jak również oferowane zasoby Serwisu funkcjonowały w sposób należyty i nieprzerwany, jednakże Użytkownik niezadowolony z takiego funkcjonowania, albo Użytkownik, który ma życzenie zgłosić uwagi co do funkcjonowania Serwisu może to zrobić zarówno poprzez wiadomość e – mail przesłaną na adres kontaktowy właściciela Serwisu, podany na pierwszej stronie Regulaminu, jak również na stronie głównej Serwisu, albo przy użyciu formularza reklamacyjnego, również dostępnego w zasobach Serwisu. Tryb postępowania reklamacyjnego odnoszącego się do świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, został opisany w osobnym Regulaminie świadczenia Usługi Parkingowej, jak również w regulaminach poszczególnych usług, Parkingowej i Transportowej, świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

5.2.

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji jest Operator Parkingu lub Zarządca Parkingu realizujący Usługę.

5.3

Konsument posiada możliwości rezygnacji z Umowy i zwrotu środków maksymalnie 24h przed data rezerwacji, rezygnacja w czasie mniejszym  niż 24h przed wykaniem usługi nie uprawnia do zwrotu śodków

rezygnację  z umowy należy wysłać na adres  mailowy parkingrownolegla@gmail.com

Po prawidłowym odstąpieniu od umowy środki zostją zwócone na konto, wskazane przez konsumenta w ciągu 7dni od prawidłoego odstąpienia od umowy

6. Postanowienia końcowe

6.1.

W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach Regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawach konsumenta i innych.

6.2.

Zmiany Regulaminu dokonywane będą przez Flota Investment poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu, przy czym zmieniony Regulamin nie będzie miał zastosowania do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych pomiędzy Flota Investment a Użytkownikiem do dnia opublikowania na stronie internetowej Serwisu nowego Regulaminu, co oznacza, że do umów o wykonanie Usług Pośredniczenia lub Sprzedaży Usług zawartych przed tym dniem, aż do dnia ich rozwiązania lub wygaśnięcia, stosować się będzie Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu ich zawarcia.

6.3.

Językiem Regulaminu jest język polski.